line-up

Main 2

RUGGED 00.00 - 01.00
JOSHUA KHANE & FARSON 01.00 - 01.15
SAM BLANS 01.15 - 02.30
IRWAN 02.30 - 03.30
APRIL GREY 03.30 - 05.00